واحد نمونه صنعتی

شرکت شهربام عایق موفق به کسب عنوان واحد نمونه صنعتی در منطقه گردید.