افتخاری دیگراز شهربام عایق
ایزوگام شهربام عایق بزرگترین افتخار کیفی کشور را کسب نمود،
(واحد برگزیده نمونه استاندارد کشوری سال 1390)